WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania mające na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Działania te prowadzone są bezpośrednio z dzieckiem, jak również z jego rodziną.

Zespół terapeutów dla każdego dziecka tworzy indywidualny program terapii w oparciu o wyniki przeprowadzonej wcześniej diagnozy. Dzieci korzystają z zajęć indywidualnych oraz grupowych.

W zajęciach mogą brać udział także dzieci spoza naszego przedszkola.

Terapia w ramach WWR jest nieodpłatna!

Kto może być objęty wsparciem?

Wczesnym wspomaganiem mogą być objęte dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności do rozpoczęcia edukacji w szkole. Podstawą udzielenia wsparcia jest Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydana przez rejonową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną lub Poradnię Specjalistyczną dla danej niepełnosprawności. O wydanie takiej opinii mogą starać się rodzice dzieci, u których stwierdzono:

Jakie są cele WWR?

Co proponujemy?

Dziecku przysługują zajęcia terapeutyczne w wymiarze do 8 godzin w miesiącu. W ramach tych godzin proponujemy:

Kto prowadzi terapię?

W skład naszego Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju wchodzą wykwalifikowani specjaliści:

Jak uzyskać Opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju?

By dziecko mogło być objęte wsparciem, rodzice muszą dostarczyć wydaną przez Poradnię Opinię o potrzebie objęcia dziecka wczesnym wspomaganiem.

Oto, co trzeba zrobić, by taką opinię uzyskać.

  1. Lekarz pierwszego kontaktu - zaświadczenie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.
  2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – opinia o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka.
  3. Urząd Miasta (Gminy) właściwy dla miejsca zamieszkania – wniosek o przydzielenie godzin w ramach wczesnego wspomagania
  4. Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „AutoSTOP” – złożenie dokumentów zgłoszeniowych.

Jeśli dziecko nie było nigdy diagnozowane, a rodzice podejrzewają, że jego rozwój nie przebiega właściwie, warto umówić się na konsultację w naszej placówce.

Podstawa prawna umożliwiająca realizację WWR na terenie Przedszkola:

Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. Z późn. zm. (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005r. Nr 17, poz. 141).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, Dz.U. poz. 1257.

We wszystkich sprawach związanych z Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju Dziecka należy kontaktować się z koordynatorem Zespołu lub dyrekcją przedszkola.

 

KONTAKT Z PRZEDSZKOLEM

ul. Kunegundy 16
33-300 Nowy Sącz

tel. 510 912 595
18 262 11 12
biuro@przedszkoleautostop.pl

NASI PARTNERZY

 
 
STRONA GŁÓWNA | REKRUTACJA | DOKUMENTY | ZAŁOŻENIA TERAPEUTYCZNE | ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE I DODATKOWE | ORGANIZACJA DNIA | GALERIA strona wykonana przez synerge.pl

TAGI: Przedszkole AutoSTOP, Autyzm, Nowy Sącz.